Loading

Avrupa Koleji...

Kimler, nasıl kayıt yaptırabilir?

Öncelikle çocuk ve ailesiyle ön görüşme yapılıyor. Aile yapısı ve anne-babanın beklentilerini öğrenmek adına bu görüşmeye çok önem veriyoruz. Doğru değerlendirme yapılması için veli adaylarımızı okul ve eğitim stratejimiz hakkında da bilgilendiriyoruz.

Anaokulu ve 1, 2. 3. sınıf öğrencileri mülakata tabi tutuluyor. Üst sınıflar yabancı dil ve akademik yeterlik tespit sınavına giriyor, başarılı olanlar kontenjan dâhilinde okulumuza kayıt yaptırabiliyor.

 

Kayıt yaptırdıktan sonra her hangi bir nedenle kayıt iptal ettirmek isteyenlere nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz?

Bu durumda yasalara göre hareket ediyoruz. Sağlık, tayin gibi zorunlu durumlarda ücretin tamamı iade ediliyor. Diğer durumlarda okul açılmadan önce iptal istenirse, yıllık ücretin yüzde 20’si kesinti yapılır. Okul açıldıktan sonra ise ücretin tamamından yüzde 10 artı ile okula devam ettiği süreye tekabül eden ücret kesilir. Anaokullarımızda bu uygulama biraz farklıdır. Sadece çocuğun okula devam ettiği sürenin karşılığı ücret kesintisi yapılıyor.

 

Öğretim Programlarınızın Standardı konusunda bilgi verebilir misiniz?

Öğretim programları bir eğitim kurumunun asıl işlevi olan “eğitim işinin” ana omurgasını oluşturmaktadır. Avrupa Koleji Okulları olarak tüm okullarımızda; Bilim Kurulu Üyelerimiz, Okul Yöneticilerimiz, Bölüm Başkanlarımız, Akademik Danışmanlarımız, Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Uzmanlarımızdan oluşan “Eğitim Kalite ve Koordinasyon Merkezimizin” belirlemiş olduğu standartlar ve sınırlar çerçevesinde MEB programları ve Kent State Üniversitesi standartları ışığında çağdaş öğrenme yaklaşımlarına uygun standart öğretim programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

Öğretim Programlarınızın oluşturulmasında referans noktalarınız nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenim göre her birey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngörmüş olduğu müfredatla karşılaşmak durumundadır. Bir özel öğretim kurumu olarak farkımız bu müfredatı nasıl zenginleştirebildiğimiz ve buna neler katabildiğimizle ilgilidir. Avrupa Koleji Okulları olarak felsefemiz olan “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan…” söylemi çerçevesinde öğretim programlarımız ile öğrencilerimizi öncelikli olarak kendi benliğine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerini ön planda tutarak dünyanın ve modernitenin aktif bir takipçisi hatta kimi noktalarda bir önderi olan bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu amaçla İstanbul ve Marmara Üniversiteleri gibi köklü ve ülke eğitim vizyonuna yön veren yükseköğretim kurumları ile kurmuş olduğumuz organik bağlarımız ve Kent State Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile oluşturduğumuz etkin uluslararası iş birliği neticesinde 110 yıla varan akademik birikime ulaşma imkanı ve eğitim ortamlarımıza entegre etme fırsatı buluyoruz. Bu iş birliği çalışmalarımıza örnek olarak kısaca;

İngilizce Yabancı Dil Programımızın oluşturulmasında Kent State ve Marmara Üniversiteleri iş birliği,
Almanca Yabancı Dil Programımızın oluşturulmasında İstanbul Üniversitesi iş birliği,
İspanyolca Programımızın oluşturulmasında Cervantes Enstitüsü iş birliği,
İlkokul Müfredatımızın oluşturulmasında Marmara Üniversitesi iş birliği,
Anaokulu Müfredatımızın oluşturulmasında Kent State ve Marmara Üniversitesi iş birlikleri.

 

Çağımızda teknolojik araç-gereçlerin yaygınlaşması bilgiye daha kolay ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, etkin bir öğrenci başarısı için okul-aile iletişimi ve öğrenci geri bildirimlerini nasıl sağlamaktasınız?

Okullarımızda teknoloji kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu noktadaki görüşümüz, teknolojiyi, salt makinelerden oluşan ve bir görsel obje olarak binalarımızda yer almasını sağlamaktan çok bunu etkin ve eğitim amacımıza katkı sağlamaya yönelik birer araç olarak kullanabilmektir. Öncelikli olarak teknolojiyi, paylaşımı hızlandırmak ve daha etkili iletişim sağlamak amacıyla kullandığımızı belirtmek isteriz. Bu bağlamda yapılan çalışmalarımızdan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Anaokullarımızda haftalık, diğer okullarımızda aylık olarak gerek derslerden ve de gerekse okul içi ve dışı yapılan etkinliklerden velilerimizi haberdar ettiğimiz, tamamlanan haftaya ve gelecek haftaya ilişkin bilgilerin yer aldığı “Haftalık/Aylık Veli Bülteni”mizi 5 yıldır velilerimiz ile düzenli olarak paylaşmaktayız.

Kurum web sayfamız, sürekli güncel bir şekilde okullarımızda yapılan etkinlikleri, törenleri haber vermekteyiz. Bunun yanında çeşitli eğitici yazılarımızla velilerimizi çocukları ile iletişimde kullanabilecekleri güncel akademik yazınlarla bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Sosyal Medya’nın insanları birbirine yakınlaştırmadaki ve iletişimi artırmadaki rolünü göz ardı etmeyerek okullarımızda yapılan her türlü etkinliği, duyuruyu gerek yazılı gerekse görsel olarak sosyal mecralarda paylaşmaktayız.

Öğretmen-veli ve öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamada AvrupaNET sistemimiz, bizlere anlık olarak mesajlaşma ve ödev gönderimi gibi imkânlar sağlamaktadır. Öğrencilere verilen her ödev aynı zamanda bu sistem vasıtasıyla velilere ve öğrencilere gönderilmektedir.

Yine AvrupaNET sistemi vasıtasıyla öğrencilerimizin güncel başarı durumu, sınav sonuç belgeleri gibi bilgilerine gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz ve gerekse de öğretmenlerimiz günün 24 saati ister kişisel bilgisayarlarından, isterlerse de tablet ve akıllı telefonlarından ulaşabilmektedir. Anlık başarı durumu takibi, öğrencilerimiz hakkında daima güncel ve kısa süreli bilgi alabilme imkânı sağlaması bakımından eğitim kalitemize güç ve hız katmaktadır.

Bunlara ek olarak; Avrupa Koleji Okulları’nın medyada sıkça yer alan “Eğitimde Tablet Teknolojisi Uygulamaları” ile ilgili görüşüne de değinmek isteriz. Söz konusu teknolojiyi kullanmada en başarılı olacak okulların, bunu öğrenme ortamlarında dengeli ve amaca yönelik kullanabilecek kurumlar olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda tablet teknolojisi ile eğitime geçişin, öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik hayatlarına katkı sağlayan unsurlardan sadece birisi olduğu gerçeğini kabullenmekle işe başlanmalıdır.

Bu gerçeği şu şekilde de ifade edebiliriz; tablet, öğrenme ortamının niteliğini ve kalitesini artıran ögelerden birisidir ancak tek başına, bir öğretmenin yönetiminde ve denetiminde olmadan bir anlam ifade edemez, öğrenme enerjisi doğru yöne kanalize edilemez. Bu gerçeklikten yola çıkarak önümüzdeki yıllarda tablet teknolojisini öğrenme ortamlarımıza dâhil ederken temkinli ve emin adımlarla yol almak istediğimizi ifade etmek isteriz.

 

Avrupa Koleji Okulları’nın genel eğitim yaklaşımını özetler misiniz?

Avrupa Koleji Okulları olarak eğitimin odağına insanı koyuyoruz. İnsanı tek başına değil ailesi, kültürü, değerleri, amaçları, hakları ve görevleri ile bir bütün olarak görüyoruz. Bu bağlamda eğitim anlayışımızın; bilişsel boyutta farkına varma, tanıma, tanımlama, hipotez kurma, analiz yapma, sentez yapma, sonuç çıkartma, yorumla uygulama gibi zihinsel süreç becerileri kazandırmasını öngörüyoruz.

Konular, etkinlikler, bu becerileri kazanmanın bir aracı olarak işlemektedir. Bu yüzden Avrupa Koleji Okulları için proje çalışılmaları ve problem çözmeye dayalı eğitim anlayışı önemlidir. Bu becerileri kazanmış çocuklar sadece sınavlarda değil hayatın her alanında her ortamda zihinsel olarak kendilerini ifade edebilirler. Kısaca, biz zihni bilgi ardiyesi olarak değil, bilginin işlendiği, değere ve ürüne dönüştürüldüğü birer fabrika olarak görüyoruz. Mezunlarımızın hayata ilişkin performanslarını gözlediğimiz zaman, onların kişilikli duruşları, özgüvenli duruşları bizi fazlasıyla memnun etmektedir.

Avrupa Koleji Okulları’nda her eğitimin bir boyutu, bedensel gelişimin çok boyutlu derinliğine katkı yapacak şekilde planlanır ve uygulanır. Teknoloji eğitimi, rehberlik çalışmaları bu hedefi besleyecek biçimde holistik bir eğitim yaklaşımıyla koordine edilir. Bu çalışmalarda hareket etmeyi öğrenme, hareket limitlerini öğrenme, hareketi beden ve ruh sağlığıyla ilişkilendirmeyi öğrenme, hareketi amaç, süreç ve sonuç boyutlarıyla davranışa dönüştürmeyi öğrenme, hareketi değerlendirmeyi, ekip olmayı öğrenme ve sevme en son olarak da olimpizm felsefesini içselleştirmeyi öğrenme gibi boyutları geliştirerek sürdürmekteyiz.

 

Eğitim Programlarınız sadece derslerle mi sınırlı? Kulüp çalışmalarınızın amacı ve felsefesi nedir?

Avrupa Koleji Okulları’nın eğitim felsefesini daha önce belirtildiği gibi holistik (bütüncül) bir yaklaşım üzerine inşa edilmiştir. Kulüp çalışmalarımız ve diğer ders dışı sosyal çalışmalarımız çocuğun kendine özgürlüğünü yatkınlıklarını yetenek ve ilgilerini tanımaya yöneliktir. Çocuklar bu etkinliklerde birçok okulun yaptığı gibi biraz eğlensin dinlensin yaklaşımıyla eğitilmezler.

Rehberlik uzmanlarımızın uygulamalı ders öğretmenlerimizin ve bölüm başkanlarımızın koordinatörlüğünde velilerimiz de desteğiyle çocuk bu süreçte kendini tanıma imkânı bulur. İlgilerini, yatkınlıklarını keşfeder. Kendi başına karar vermeyi öğrenir. Derslerde edindiği bilgi ve becerilerle bu etkinliklerde edindiklerini ilişkilendirir. Böylece çocuk öğrenen değil kendini keşfeden bir varlığa dönüşür. Bu keşif süreci Avrupa Koleji Okulları’nın çocuğa bakışındaki en derin anlayışlardan bir tanesidir.

 

Avrupa Koleji Okulları’nın eğitimde yaratıcılık vizyonu hakkında ne söylersiniz?

Yaratıcılık insan olmanın en temel güdülerinden ve güçlerinden biridir. İnsanın kendi gerçekleştirdiği en bereketli alanlardan biridir. Eğitim, geleceğe yenilik değişim ve dönüşüm katacaksa, bunu lafla değil bizzat uygulamalarla göstermesi gerekmektedir. Bireydeki yaratıcı özü açığa çıkararak bu hedefi gerçekleştirmek gerekir. Avrupa Koleji Okulları yaratıcılığı sadece görsel, işitsel sanatlarla sınırlandırmadan hayatın her alanında yaratıcı bir cevherin olduğu gerçeğini benimser. Sosyal bilimler, edebiyat, fen gibi dersleri de öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmak için bir fırsat olarak görür.

Okulumuzu ziyaret edenler çocuklarımızın yaptığı resimler, çektiği fotoğraflar, gerçekleştirdiği projelerde bu gerçeği çok canlı olarak görebilirler. Avrupa Koleji Okulları’nın bütün çalışanları bilir ve inanır ki her insan, her çocuk yaratıcıdır. Yaratıcılığın özünde farkında olmak, soru sormak, hipotez kurmak denemeler yapmak ve sonuçlara ulaşmak yatar. Bu yolculuk öğrencilerle beraber bizlerin ve velilerin çok güzel heyecanlar yaşadığı değerli ve güzel bir yolculuktur.

 

Avrupa Koleji Okullarında Akademik yapılanma nasıldır?

Avrupa Koleji Okulları’nın alanında kendini ispatlamış yurtiçi ve yurtdışından yetişmiş değerli bilim ve uygulama insanlarından oluşmuş bir bilim kurulu vardır. Kent State Üniversitesi’nin ve Marmara Üniversitesi’nin bu alandaki katkıları çok önemlidir. Bu kurul Avrupa Koleji Okulları’nın bilim ve eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle bölüm başkanları bu süreçte çok önemli rol oynar.

Bilim Kurulu’nda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla bölüm başkanlar kurulu aktif olarak çalışır. Bölüm başkanları çok az okulda Avrupa Koleji Okulları’nda olduğu kadar etkindir. Bölüm Başkanlar Kurulu’nda okula ait ortak politikalar oluşturulur uygulama planları belirlenir, rekabet ve iş birliğinin yarattığı sinerji ve dinamizm içinde süreç devam eder.

 

Avrupa Koleji Okullarında yönetim felsefemiz nedir?

Geçmişte örgütler bir gemi, yöneticiler de kaptanı olarak görülürdü. Bu metaforun her şeyi açıkladığı kabul edilirdi. Günümüz dünyasında bu gerçek hiçte böyle değildir. Yönetim Kurulu Başkanımız Talip Emiroğlu’ndan başlayarak her yönetici, ne okulu gemi olarak görüyor ne kendimiz kaptan. Yönetimin yerine yönetişimi koyduk. Yönetişim, hiyerarşik bir kademeyle emir alıp emir vermek değil birlikte ortak bir akılla değerler yaratmaktır.

Bu anlayışın bir sonucu olarak yönetsel hiyerarşiyi azalttık. Uzmanlığa dayalı yatay iş birliğini öne çıkardık. Velilerimiz öğrencilerimiz, uzmanlarımız yönetimin eşit haklara sahip paydaşlarıdır. Avrupa Koleji Okulları’nın yöneticileri olarak biliyoruz ki kendine inanç, motivasyon, biz olabilme, çalıştığı kuruma yönelik aidiyet geliştirme, yönetimin kalbidir. İş tutkusu ve aidiyet özellikle bizim için çok önemlidir. Bu anlayışın sonucu olarak Avrupa Koleji Okulları’nda mutlu bir okul iklimi vardır.

İnsanın mutlu ve hayata güzel bakabilmesinin en önemli ön koşulu bu huzurlu ortamdır. Bu olgu, bir okul için çok değerlidir.